Algemene voorwaarden

Voor alle praktische en inhoudelijke informatie over de opleidingen en andere activiteiten kan u contact opnemen met Inge Vanassche.
Dit via mail naar info@art-of-eden.be.

Je inschrijving dient te gebeuren na een weloverwogen beslissing bij jezelf.
Inschrijven en dan annuleren heeft administratieve gevolgen en kosten voor jezelf, maar kan ook bepalend zijn of een cursus doorgaat of niet.

Voor je inschrijft raden we je aan om de algemene voorwaarden door te nemen. Bij je inschrijving vink je dan het vakje aan “akkoord met de algemene voorwaarden”.

Anders is je inschrijving niet geldig. Je bent officieel ingeschreven vanaf het ogenblik dat je een mail krijgt vanuit administratie@art-of-eden.be ter bevestiging van je inschrijving.

Het auteursrecht blijft eigendom van Inge Vanassche. Het kopiëren en verspreiden van lesmateriaal, zowel mondeling als schriftelijk, inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken, mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen.

Aansprakelijkheid

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van Inge Vanassche, vallen geheel ten laste van de cursist.
Het uitoefenen van een (beroeps)activiteit aangeleerd door Inge Vanassche valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Inge Vanassche kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Klachten

Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via email naar administratie@art-of-eden.be

Betalingen

Online modules

Alle online modules worden direct betaald bij de aankoop op de website via het online betaalplatform.

Opleidingen

Alle inschrijvingsgelden zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving op het rekening nummer van de Inge Vanassche IBAN : BE46 9730 1818 7736 – BIC: ARSPBE22 met vermelding van uw naam, adres en cursus. Na betaling ontvangt u van ons, indien gewenst, bijhorende factuur. (Let wel op, het cursusgeld dient voldaan altijd te zijn vóór de start van de opleiding.)
Bij vroegtijdig stoppen tijdens de opleiding, wordt er geen cursusgeld terugbetaald.

Gespreide betalingen bij jaaropleidingen zijn mogelijk na schriftelijke aanvraag via e-mail (administratie@art-of-eden.be ) en dit enkel onder volgende voorwaarden:

Een document ondertekenen voor aanvaarding van de voorwaarden:
50% van het cursusgeld is betaalbaar vóór aanvang van de eerste les
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Nieuwjaar
25% van het cursusgeld is betaalbaar vóór Pasen
Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)
De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding.
De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van €25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst.
Geen betaling bij de start van de cursus of opleiding betekent automatisch dat men niet kan deelnemen aan de lessen.
Inge Vanassche behoudt zich het recht bij niet betaling de toegang tot de opleiding/activiteit te weigeren. De inschrijving wordt dan nietig verklaard.
Er worden geen cursusgelden terug betaald indien men de opleiding vroegtijdig stopzet.
Cursusboeken, speciale materialen en ingrediënten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.
Indien u niet kunt deelnemen aan een opleiding en/of activiteit waar u al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail (administratie@art-of-eden.be ).

Annulatie voorwaarden

Tot 4 weken voor aanvang van de cursus is annulatie kosteloos
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de cursus, workshop of activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Na aanvang van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via e-mail vóór de start van de cursus, workshop of activiteit, zoniet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden.

Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan door Inge Vanassche, o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort.